KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
(AYDINLATMA METNİ)

Karabel Eğitim Danışmanlık ve Turizm Hizmetleri Limited Şirketi (Speak & More Kids) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Kanun’un Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 7 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır.

Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. İşbu metin ile Speak & More Kids tarafından ziyaretçiler aydınlatılmakla birlikte “Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni" ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

Speak & More Kids, ziyaretçiler tarafından bu sitedeki formlar veya sipariş geçmek isteyen müşteriler tarafından imzalanan sipariş formu aracılığıyla toplanan isim, elektronik posta adresi, iş ve ev adresi, telefon numarası ve sair kişisel verileri üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kapsamı

İşbu politika, kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlemekte ve Karabel Eğitim Danışmanlık ve Turizm Hizmetleri Limited Şirketi (Speak & More Kids)  tarafından kişisel verilerin işlenmesinde belirlenen ve benimsenen prensipleri ortaya koymaktadır. Bu bağlamda politika, firma tarafından gerçekleştirilen kanun kapsamındaki bütün kişisel veri işleme faaliyetlerini, işlenen tüm kişisel verileri ve bu verilerin sahiplerini kapsamaktadır.

 Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

Veri Sorumlusu ve Temsilci

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Speak & More Kids tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Speak & More Kids, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur. 

Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize uygun hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması ve sipariş formu kapsamı ve amacı ile bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu Sıfatıyla Speak & More Kids Tarafından, Aşağıdaki Hallerde Ayrıca Bir Açık Rızanız Aranmaksızın İşlenebilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir. 

Kişisel Verileriniz Şu Amaçlarla İşlenebilecektir:

 • İşin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim kurmak,
 • Size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek,
 • Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımıza yapılan kaydedilen veya izlenen telefon görüşmeleri ile ilgili),
 • Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak,
 • Suçları önlemek, tespit etmek ve soruşturmak ve diğer ticari riskleri analiz etmek ve yönetmek,
 • Yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dâhil) uymak; hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dâhil) gelen talepleri yanıtlamak,
 • Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar; bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma; iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dâhil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,
 • Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak,
 • Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek,
 • Yarışmalara, ödül çekilişlerine ve benzeri promosyonlara katılmanızı sağlamak ve bu aktiviteleri yönetmek,
 • Sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak,
 • Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin, Uzaktan Eğitim Hizmetleri ve/veya Online (Uzaktan) Sınav, Görüşme veya Mülakat Uygulamaları Kapsamında Yurtdışına Aktarılması

Zorunlu hallerde veya ihtiyaç durumunda, Google, Facebook, Whatssap, Instagram, Zoom vb. programlar/uygulamalar üzerinden yayın yoluyla uzaktan veya online (uzaktan) eğitim, görüşme veya mülakat uygulamaları yapabilmektedir. Sizin ve/veya velisi bulunduğunuz öğrencinin ve/veya uygulamaya katılan ilgililerin kişisel verileri ve ses ve/veya görüntü gibi özel nitelikli kişisel verileri, Kurumumuz tarafından işlenebilmekte ve ayrıca yukarıda belirtilen Google, Facebook, Whatsap, Instagram, Zoom vb. uzaktan erişim programları/uygulamaları üzerinden -anılan programların yurtdışı kaynaklı olmaları sebebiyle- zorunlu olarak ve gerektiği ölçüde yurtdışına aktarılabilmektedir. Bu süreçte Kurumumuz tarafından KVKK’nın 9. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde hareket edilmekte ve Kurumumuzca alınabilecek tedbirler ve güvenlik önlemleri alınmaktadır. Bu kapsamda, şirketimiz tarafından yerine getirilecek uzaktan canlı yayın/ders anlatımları ve/veya online (uzaktan), görüşme veya mülakat uygulamaları sürecinde kullanılacak Google, Facebook,Whatssap, Instagram, Zoom vb. uygulamalar ile edinilecek her türlü ses, görüntü, video vb. kayıtların, gerek ders anlatımı veya görüşme veya mülakat uygulaması yapan öğretmenlerimiz/çalışanlarımız ve gerekse de ilgili öğrencilerimiz veya uygulamaya katılan ilgililer açısından “kişisel veri” niteliğinde olduğunu ve söz konusu verilerden sadece ders anlatımı ve/veya online (uzaktan), görüşme veya mülakat uygulaması süresince ve bu kapsamla sınırlı olarak yararlanılması gerektiğini bilgilerinize sunarız. Söz konusu uygulamalarla ders anlatımları ve/veya online (uzaktan) sınav, görüşme veya mülakat uygulamaları sırasında öğretmen ve çocuklarımızın ve/veya uygulamaya katılan ilgililerin ses ve görüntülerinin anlık olarak birbirlerine iletimi sağlanmakta olup, bu çerçevede, ilgili öğretmen ve çocuklarımızın ve/veya uygulamaya katılan ilgililer açısından “kişisel veri” niteliğinde olan bu ses, görüntü ve ders anlatımlarının ve/veya online (uzaktan) sınav, görüşme veya mülakat uygulamalarının KVKK kapsamında ve ayrıca fikri mülkiyet hakları bakımından korunması gerektiği ve bu sebeple tarafınızca söz konusu ses, görüntü ve ders anlatımlarının ve/veya online (uzaktan) sınav, görüşme veya mülakat uygulamalarının hiçbir surette ve hiçbir yolla kayıt altına alınmaması, hiçbir şekilde ve hiçbir mecrada paylaşılmaması ve üçüncü kişilerin erişimine uygun hale getirilmemesi gerektiği, yine bu kapsamda söz konusu kişisel verilerin ve ayrıca Kurumumuza ait fikr i mülkiyet haklarının korunması noktasında tarafınızca da gereken dikkat ve özenin gösterilmesinin gerekeceği, aksine tutum ve davranışların kişisel veri güvenliğinin ve/veya fikri mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelebileceği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile yukarıda belirtilen sair hususlara ilişkin mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde ciddi yaptırımlara sebebiyet verebileceği hususlarını da işbu Aydınlatma Metni ile dikkat ve bilgilerinize sunarız.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin yazılı ve imzalı bir nüshasını Karabel Eğitim Danışmanlık ve Turizm Hizmetleri Limited Şirketi Rıhtım Cad. Fatih İş Hanı No: 33 Kat: 5 Beyoğl Karaköy Istanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@speakandmore.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel verileriniz KVKK kapsamında mevzuata uygun olarak toplanıp işlenmektedir. Daha fazla bilgi almak için Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

TAMAM